สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

สอบ กพ ติวสอบ กพ ติวภาค ก ภาค ก กพ

(อ่าน 11427/ ตอบ 3)

PROFILETUTOR

สอบ กพ ติวสอบ กพ ติวภาค ก ภาค ก กพ


สอบ กพ ติวสอบ กพ ติวภาค ก ภาค ก กพ 


ติวภาค ก ข้อสอบ ภาค กวิชาความสามารถทั่วไป(1) ความสามารถดานเหตุผลแบบที่ 1 ความสามารถดานการหาความสัมพันธ-เชื่อมโยงของคำ ขอความ (แบบอุปมาอุปไมย)ความสัมพันธ-ในลักษณะของสิ่งหนึ่งเป3นส4วนประกอบของอีกสิ่งหนึ่ง1. น้ำ : ออกซิเจน ? : ?ก. ปุHย : ฟอสฟอรัส ข. น้ำ : ไนโตรเจนค. ดิน : โปแตสเซี่ยม ง. พืช : ไฮโตรเจนตอบ ก ปุHย : ฟอสฟอรัส เพราะน้ำประกอบดวยออกซิเจนกับไฮโตรเจนเช>นเดียวกับปุHยประกอบดวย ฟอสฟอรัสไนโตรเจน และโปแตสเซียม2. น้ำ : ปุHย ? : ?ก. น้ำ : ไนโตรเจน ข. ออกซิเจน : ฟอสฟอรัสค. ปุHย : โปแตสเซี่ยม ง. ไฮโตรเจน : ไนโตรเจนตอบ ข เพราะ น้ำ : ปุHย เปJนคู>ของแร>ธาตุ ส>วนออกซิเจนกับฟอสฟอรัสเปJนคู>ของส>วนประกอบ คือ ออกซิเจนคู>กับน้ำ ฟอสฟอรัสคู>กับปุHย3. เขียว : เหลือง ? : ?ก. แดง : ม>วง ข. ดำ : เทาค. สม : น้ำตาล ง. น้ำตาล : แดงตอบ ก เพราะในเรื่องแม>สี สีเหลืองเปJนองคประกอบของสีเขียว (เขียว + แดง = เหลือง) เช>นเดียวกับสีม>วงเปJนองคประกอบของสีแดง (แดง + น้ำเงิน = ม>วง)4. มีนดาเนา : ฟMลิปปMนส ? : ?ก. ทะเลสาบ : ทราย ข. เกาะ : หมู>เกาะค. กองทัพ : ทหาร ง. ยศ : ตำรวจตอบ ข เพราะมีนดาเนา เปJนจังหวัดและเกาะหนึ่งในประเทศฟMลิปปMนส ซึ่งเปJนประเทศหมู>เกาะ ส>วนเกาะเปJนส>วนย>อยของหมู>เกาะความสัมพันธ-ของบุคคลกับสิ่งของที่คลายกัน1. คน : จมูก ? : ?ก. ปลา : ปาก ข. ปลา : ครีบค. ปลา : เหงือก ง. ปลา : หางตอบ ค เพราะปลาใชเหงือกหายใจ เช>นเดียวกับคนใชจมูกหายใจ2. แม> : บาน ? : ?ก. อธิบดี : กรม ข. เลขานุการกรม : กองค. ปลัดกระทรวง : กระทรวง ง. รัฐมนตรี : กระทรวงตอบ ค เพราะแม>ทำหนาที่แม>บานของบาน ส>วนปลัดกระทรวงทำหนาที่แม>บานของกระทรวง ส>วนแม>บานของกรม คือเลขานุการกรม3. เรือนจำ : ผูคุม ? : ?ก. มหาวิทยาลัย : อธิการบดี ข. โรงเรียน : นักเรียนค. โรงพัก : ตำรวจ ง. โรงงาน : เครื่องจักรตอบ ค เพราะผูคุมเปJนเจาหนาที่หลักที่ทำงานในเรือนจำ ตำรวจเปJนเจาหนาที่หลักที่ทำงานในโรงพัก ส>วนอธิการบดีเปJนผูบริหารมหาวิทยาลัย ครูเปJนเจาหนาที่หลักของโรงเรียนไม>ใช>นักเรียน24. เลือกตั้ง : ? เลือกถิ่นที่อยู> : ?ก. สิทธิ : สิทธิ ข. หนาที่ : หนาที่ค. สิทธิ : หนาที่ ง. หนาที่ : สิทธิตอบ ง เพราะตามรัฐธรรมนูญกำหนดใหเลือกตั้งเปJนหนาที่ (ตองทำ) การเลือกถิ่นที่อยู>เปJนสิทธิ (จะทำหรือไม>ก็ได)ความสัมพันธ-ในลักษณะเป3นสิ่งของประเภทเดียวกัน1. บัณเฑาะห : กรับพวง ? : ?ก. มโหระทึก : กังสดาล ข. ฆอง : มโหรีค. กอง : ตะโพน ง. รำมะนา : โกร>งตอบ ง เพราะ (กอง) บัณเฑาะหเปJนเครื่องดนตรีไทยประเภทเครื่องตีที่ทำดวยหนัง ส>วนกรับพวงเปJนเครื่องดนตรีไทยประเภทเครื่องตีที่ทำดวยไม ดังนั้น คู>ที่เขากันได คือ รำมะนา เปJนเครื่องตี (กลอง) ที่ทำดวยหนังส>วน โกร>ง เปJนเครื่องตีที่ทำดวยไม ฆอง มโหรี มโหระทึก กังสดาล เปJนเครื่องตีที่ทำดวยโลหะ กองแขกกับตะโพนเปJนเครื่องตีที่ทำดวยหนัง2. ขลุ>ย : แคน ? : ?ก. ซึง : สะลอ ข. กีตาร : กลองค. พิณ : ระนาด ง. โปงลาง : จะเขตอบ ก เพราะขลุ>ยกับแคนเปJนเครื่องดนตรี ประเภทที่ใชการเปSา ส>วนซึงกับสะลอเปJนเครื่องดนตรีประเภทที่ใชการดีด3. โปงลาง : แคน ? : ?ก. ซึง : สะลอ ข. กีตาร : กลองค. พิณ : ระนาด ง. โปงลาง : จะเขตอบ ก เพราะโปงลางกับแคนเปJนเครื่องดนตรีประจำภาคอีสาน ซึงกับสะลอเปJนเครื่องดนตรีประจำภาคเหนือ4. กระท>าง : ตัวกินมด ? : ?ก. เนื้อทราย : ค>าง ข. กบ : ปาดค. หนอน : หอย ง. คางคก : พังพอนตอบ ง เพราะเปJนการจับคู>สัตวครึ่งบกครึ่งน้ำ กับสัตวเลี้ยงลูกดวยนม โดยกระท>างหรือจักกิ้มน้ำเปJนสัตวครึ่งบกครึ่งน้ำ (ส>วนใหญ>พบอยู>บนที่สูง เช>น ดอยอินทนน ภูหลวง) ตัวกินมดเปJนสัตวเลี้ยงลูกดวยนม ส>วนคางคกเปJนสัตวครึ่งบกครึ่งน้ำ พังพอนเปJนสัตวเลี้ยงลูกดวยนม สำหรับเนื้อทรายกับค>างเปJนสัตวเลี้ยงลูกดวยนม หนอนกับหอยเปJนสัตวไรกระดูกสันหลัง กบกับปาดเปJนสัตวครึ่งบกครึ่งน้ำ5. จอผักกาด : ส>า ? : ?ก. ยำ : ตม ข. ตม : ยำค. ทอด : ย>าง ง. ย>าง : ทอดตอบ ข เพราะจอผักกาด เปJนอาหารพื้นบานภาคเหนือประเภทตม ส>วนส>าเปJนอาหารพื้นบานภาคอีสานประเภทยำความสัมพันธ-ในลักษณะสิ่งของที่แตกต4างกันเป3นคนละประเภท1. หมากลอม : รักบี้ ? : ?ก. ฟุตบอล : หมากรุก ข. สกา : อเมริกันฟุตบอลค. หมากฮอต : มวยไทย ง. ตะกรอ : บาสเกตบอลตอบ ข เพราะหมากลอมกับสกาเปJนกีฬาในร>มเหมือนกัน ส>วนอเมริกันฟุตบอลเปJนกีฬากลางแจงเหมือนกันกับรักบี้โดยตองพิจารณาเปJน 2 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนแรกดูว>าหมากลอมกับรักบี้เปJนกีฬาคนละประเภทกัน ขั้นที่ 2จับคู>ตัวเลือกที่ใหมาใหตรงกันระหว>างคู>อุปมากับคู>อุปไมย32. ปลากระทิง : ปลากุเลา ? : ?ก. ปลากด : ปลากราย ข. ปลาแขยง : ปลาเทโพค. ปลาบึก : ปลากระเบน ง. ปลาจะละเม็ด : ปลากะตักตอบ ค เพราะอุปไมยเปJนปลาน้ำจืดกับปลาทะเล คือปลากระทิงเปJนปลาน้ำจืด ส>วนปลากุเลาเปJนปลาน้ำเค็มดังนั้นอุปมาที่นำมาเปรียบเทียบตองเปJนน้ำจืดกับปลาทะเลดวย คือ ปลาบึกเปJนปลาน้ำจืด ส>วนปลากระเบนเปJนปลาทะเล3. สตู : เปJดล>อน ? : ?ก. หมูตุUน : ปลาดุกฟู ข. หอยเชลล : ผัดบร็อคโคลี่ค. ไสกรอกรวมมิตร : ผัดเผ็ดปลาดุก ง. แหนมคอหมู : กุงทอดครีมสลัดตอบ ก เพราะอุปไมยเปJนอาหารประเภทตมแกงกับอาหารประเภทผัดทอด ดังนั้น อุปมาที่นำมาเขาคู>ตองเปJนอาหารประเภทตมแกงกับอาหารประเภทผัดทอดเช>นกัน คือ หมู>ตุUน อาหารประเภทตมแกงกับปลาดุกฟูอาหารประเภทผัดทอดความสัมพันธ-ในลักษณะลำดับขั้นหรือกระบวนการเกิด1. ฝน : เมฆ ? : ?ก. ขนมจีน : แกงไก> ข. สมตำ : ไก>ย>างค. ขนมจีน : แปWง ง. สมตำ : ครกตอบ ค เพราะฝนมาจากเมฆ ส>วนขนมจีนมาจากแปWง2. ตนไม : กระดาษ ? : ?ก. น้ำตาล : ออย ข. ปลารา : ปลาดิบค. ขาว : แปWง ง. ปูน : ทรายตอบ ค เพราะเปJนความสัมพันธจากหนาไปหลังตามลำดับเหมือนกัน คือ ตนไมนำไปผลิตกระดาษ ขาวนำไปผลิตเปJนแปWง แต>คำตอบตามขอ ก. และ ค. ที่ไม>เขาคู>กันเพราะเปJนความสัมพันธจากหลังมาหนา คือ น้ำตาลผลิตมาจากออย ปลาราผลิตมาจากปลาดิบ สำหรับขอ ง. เปJนของที่ใชผสมกันไม>เกี่ยวกับลำดับขั้นของการเกิดผลผลิตใหม>3. แต>ง : หมั้น ? : ?ก. สุข : งอม ข. เจ็บปSวย : ตายค. ลม : สะดุด ง. ไข> : ลูกอXอดตอบ ค เพราะเปJนความสัมพันธต>อเนื่องกันในทิศทางยอนกลับ คือ จากหลังไปหนา คือ แต>ง (หลัง) ไปหมั้น(ก>อน) ลม (หลัง) สะดุด (ก>อน) ส>วนคำตอบอื่นเปJนความสัมพันธต>อเนื่องจากหนาไปหลังตามปกติความสัมพันธ-ในเชิงส4วนใหญ4ของส4วนย4อย1. บาท : สตางค ? : ?ก. ดอลลาร : เซนต ข. ริงกิต : ด>องค. กีบ : หยวน ง. ปอนด : ฟรังคตอบ ก เพราะบาทเปJนหน>วยใหญ> สตางคเปJนหน>วยย>อย เช>นเดียวกันดอลล>ารเปJนหน>วยใหญ> เซนตเปJนหน>วยย>อย2. คณะ : ภาควิชา ? : ?ก. ไบต : เทระไบต ข. กิกะไบต : กิโลไบตค. เมกกะไบต : กิกะไบต ง. กิโลไบต : ไบตตอบ ง เพราะภาควิชาเปJนหน>วยย>อยรองจากคณะหนึ่งลำดับ ส>วนไบตเปJนหน>วยย>อย (วัดขนาดความจุขอมูลคอมพิวเตอร) รองจากกิโลไบตหนึ่งลำดับเช>นเดียวกัน43. กระทรวง : กรม ? : ?ก. กอง : สำนัก ข. มหาวิทยาลัย : คณะค. แผนก : ฝSาย ง. อำเภอ : จังหวัดตอบ ข เพราะกรม (หน>วยย>อย) สังกัดในกระทรวง (หน>วยใหญ>) คณะ (หน>วยย>อย) สังกัดมหาวิทยาลัย (หน>วยใหญ>) ในลักษณะที่ใหหน>วยใหญ>อยู>หนา หน>วยย>อยอยู>หลังเหมือนกัน ส>วนคำตอบอื่น ใหหน>วยย>อยอยู>หนาหน>วยใหญ>อยู>หลัง4. ลาว : อาเซียน ? : ?ก. สหภาพยุโรป : เยอรมนี ข. สหรัฐ : นาฟตาค. รัสเซีย : สหภาพโซเวียต ง. ไทย : โอเปกตอบ ข เพราะลาวเปJนประเทศสมาชิกหนึ่งในกลุ>มอาเซียน ซึ่งมี 10 ประเทศ สหรัฐ เปJนประเทศในกลุ>มเขตการคาเสรีอเมริกาเหนือ (NAFTA) ซึ่งมีสมาชิก 3 ประเทศ ส>วนเยอรมนีแมจะเปJนส>วนย>อยของส>วนใหญ>คือสหภาพยุโรป แต>จับคู>ต>างกันกับอุปไมยที่ใหมาที่เริ่มจากส>วนย>อยก>อนไปส>วนใหญ> รัสเซียไม>ใช>ส>วนย>อยของสหภาพโซเวียต เปJนแต>เพียงชื่อเรียกในอดีตเท>านั้น ไทยไม>ไดเปJนสมาชิกโอเปก จึงไม>ไดเปJนส>วนย>อยของโอเปกความสัมพันธ-ในลักษณะสิ่งของที่ใชคู4กัน1. รองเทา : ถุงเทา ? : ?ก. เสื้อเชิ้ต : เสื้อกลาม ข. กรรไกร : กระดาษค. ปากกา : ดินสอ ง. โตXะ : เกาอี้ตอบ ก เพราะรองเทาใชคู>กับถุงเทา ส>วนเสื้อเชิ้ตใส>คู>กับเสื้อกลามในลักษณะส>วนที่อยู>ขางนอกกับขางใน2. เหลือง : อUอย ? : ?ก. ดำ : มืด ข. ขาว : ใสค. ดำ : ป]^อ ง. ขาว : เนียนตอบ ค เพราะเหลืองใชคู>กับอUอย (คำวิเศษณ) ดำใชคู>กับป]^อ (คำวิเศษณ)3. วิทยุ : ไฟฟWา ? : ?ก. แสง : เสียง ข. เสียง : แสงค. คลื่น : หลอดไฟ ง. หลอดไฟ : คลื่นตอบ ข เพราะวิทยุใหกำเนิดเสียง ไฟฟWาใหกำเนิดแสง4. เสมียน : สถาปนิก ? : ?ก. ธุรการ : บริหาร ข. ขาราชการ : เอกชนค. จิตรกร : วาดรูป ง. หนังสือ : อาคารตอบ ง เพราะเสมียนคู>กับหนังสือ สถาปนิกคู>กับอาคาร5. ลูกเขต : พ>อตา ? : ?ก. ลูกชาย : พ>อ ข. สะใภ : พ>อผัวค. ย>า : ลูกเขย ง. ลูกเขย : แม>ยายตอบ ข เพราะเมื่อลูกเขยคู>กับพ>อตา ดังนั้น ลูกสะใภคู>กับพ>อผัว6. กฎหมาย : สังคม ? : ?ก. พระธรรม : ประชาชน ข. พระสงฆ : ศาสนาค. ทนาย : กฎหมาย ง. ทหาร : พระมหากษัตริยตอบ ก เพราะกฎหมายคู>กับสังคมในลักษณะที่ทำใหสังคมมีระเบียบและสงบเรียบรอย พระธรรมคู>กับประชาชนในลักษณะที่ทำใหประชาชนมีศีลธรรม5ความสัมพันธ-ในลักษณะสถานที่ตั้งและลักษณะภูมิศาสตร-1. สิงคโปร : ฟMลิปปMนส ? : ?ก. จีน : ฮ>องกง ข. เกาหลี : ไทยค. ไตหวัน : เวียดนาม ง. ญี่ปุSน : ไตหวันตอบ ง เพราะสิงคโปรกับฟMลิปปMนสเปJนประเทศหมู>เกาะเช>นเดียวกับญี่ปุSนกับไตหวัน2. จีน : ทิเบต ? : ?ก. อังกฤษ : ฮ>องกง ข. เกาหลีใต : เกาหลีเหนือค. พม>า : มอญ ง. สหรัฐ : ฮาวายตอบ ง เพราะทิเบตเปJนดินแดนที่อยู>ในปกครองของจีน ฮาวายเปJนเมืองที่อยู>ในเขตปกครองของสหรัฐ3. พังงา : พัทลุง ? : ?ก. ภูเก็ต : ตรัง ข. กระบี่ : ยะลาค. สตูล : นครศรีธรรมราช ง. ชุมพร : สุราษฎรธานีตอบ ค เพราะเปJนการจับคู>จังหวัดที่อยู>ฝ<bงอันดามันกับฝ<bงอ>าวไทย โดยพังงาอยู>ฝ<bงอันดามัน พัทลุงอยู>ฝ<bงอ>าวไทยสตูลอยู>อันดามัน นครศรีธรรมราชอยู>ฝ<bงอ>าวไทย4. เบตง : ยะลา ? : ?ก. แม>อาย : เชียงใหม> ข. แม>สาย : เชียงรายค. แม>ระมาด : ตาก ง. แม>สะลอง : แม>ฮ>องสอนตอบ ข เพราะเปJนการจับคู>อำเภอกับจังหวัดที่อยู>ใตสุดกับอำเภอและจังหวัดที่อยู>เหนือสุดของไทย5. สวิสเซอรแลนด : ออสเตรีย ? : ?ก. เยอรมนี : แคนาดา ข. ชิลี : ไนจีเรียค. เกาหลีใต : ญี่ปุSน ง. บราซิล : สหรัฐตอบ ค เพราะสวิสเซอรแลนดกับออสเตรียเปJนประเทศในยุโรปที่เปJนเจาภาพร>วมฟุตบอลยูโร เกาหลีใตกับญี่ปุSนเปJนประเทศในเอเชียตะวันออกที่เปJนเจาภาพร>วมฟุตบอลโลก6. อิสราเอล : ปาเลสไตน ? : ?ก. สหรัฐ : อีรัก ข. อังกฤษ : บินลาเดนค. อินโดนีเซีย : เจไอ ง. อินเดีย : ปากีสถานตอบ ง เพราะอิสราเอลมีป<ญหาพิพาทเรื่องดินแดนกับปาเลสไตน ส>วนอินเดียมีป<ญหาพิพาทเรื่องดินแดนกับปากีสถาน โดยประเทศคู>พิพาทมีพรมแดนติดกัน7. อีสาน : ขาวปุWน ? : ?ก. เหนือ : ขนมเสน ข. ใต : ขาวยำค. กลาง : ขาวซอย ง. ตะวันออก : ขนมจีนน้ำเงี้ยวตอบ ก เพราะชื่อเรียกขนมจีนภาคอีสานเรียกว>า ขาวปุWน ภาคเหนือเรียกว>า ขนมเสน ภาคกลาง เรียกว>าขนมจีน ส>วนขาวยำเปJนอาหารประจำภาคใตแต>คนละประเภทกับขนมจีน ขนมจีนน้ำเงี้ยวเปJนขนมจีนใส>น้ำเงี้ยวที่มีชื่อของภาคเหนือ8. แกงเหลือ : แกงโฮะ ? : ?ก. นครศรีธรรมราช : ชุมพร ข. สงขลา : อุดรธานีค. พัทลุง : เชียงใหม> ง. ชุมพร : นนทบุรีตอบ ค เพราะแกงเหลือเปJนอาหารประจำภาคใต แกงโฮะเปJนอาหารประจำภาคเหนือ ซึ่งจังหวัดที่จับคู>ถูกตองคือ พัทลุง (ใต) เชียงใหม> (เหนือ)ความสัมพันธ-ในลักษณะคำที่มีความหมายตรงขาม1. โอโลม : ปฏิโลม ? : ?ก. ยินยอม : คลอยตาม ข. โนมนาว : ต>อตานค. คลอยตาม : แคนเคือง ง. เอาใจ : ปลอบโยน6ตอบ ข เพราะโอโลม หมายถึงการโนมนาวใจ จีบ ทำใหคลอยตาม หรือปลอบโยน ส>วนปฏิโลมเปJนดานตรงขามของโอโลม คือ ต>อตาน ขัดขวาง ขัดขืน2. ฟุSมเฟ]อย : ตระหนี่ ? : ?ก. ประหยัด : อดทน ข. สันโดษ : อดออมค. มัธยัสถ : สุรุ>ยสุร>าย ง. สันโดษ : โลภตอบ ง เพราะฟุSมเฟ]อยตรงขามกับตระหนี่ ส>วนสันโดษตรงขามกับโลภ สำหรับมัธยัสถหมายถึงพฤติกรรมที่อยู>ตรงขามระหว>างฟุSมเฟ]อยกับตระหนี่ จึงไม>ตรงขามกับสุรุ>ยสุร>าย3. คนหูหนวก : วิทยุ ? : ?ก. มั่งมี : ยากจน ข. หัวเถิก : หวีค. หัวลาน : หวี ง. ตาบอด : คลำชางตอบ ค เพราะคนหูหนวกตรงขามกับวิทยุ คนหัวลานตรงขามกับหวี4. ซื่อสัตย : แข็งกระดาง ? : ?ก. หลอกลวง : อ>อนโยน ข. ยากจน : อดทนค. เลว : ชั่ว ง. หวาน : ขมตอบ ก เพราะเปJนการจับคู>คำตรงกันขาม คือ ซื่อสัตยคู>หลอกลวง อ>อนโยนคู>แข็งกระดางความสัมพันธ-ในลักษณะสำนวน1. แมลง : ดอกไม ? : ?ก. ชาย : หญิง ข. ผึ้ง : น้ำผึ้งค. กุญแจ : ลูกกุญแจ ง. เรือ : สมอตอบ ก เพราะเปJนการเปรียบที่รูจักกันดีว>า แมลง มักจะชอบดมดอกไมเปรียบเหมือนผูชายมักจะชอบจีบหรือใกลชิดผูหญิง2. ถั่ว : งา ? : ?ก. สุก : ไหม ข. ลิสงค : ขาวค. เขียว : ขาว ง. เน>า : บูดตอบ ก เพราะเปJนการเปรียบเทียบที่รูจักกันดีว>า กว>าถั่วจะสุก งาก็ไหมความสัมพันธ-โดยพิจารณาประเภทของคำ1. ยา : ปSวย ? : ?ก. ความหิว : การกิน ข. ความกระหาย : ดื่มค. โมโห : หิว ง. อาหาร : ดิบตอบ ข เพราะเปJนการเปรียบเทียบคำที่มีความสัมพันธกันซึ่งเปJนคนละประเภทกัน คือ คำนามกับคำกริยา โดยคู>แรก ยา (คำนาม) : ปSวย (คำกริยา) คู>หลังความกระหาย (คำนาม) ดื่ม (คำกริยา)2. ความสำเร็จ : ความปdติ ? : ?ก. ความเมา : สุรา ข. ความรัก : ใหค. สุข : ทุกข ง. โศก : เศราตอบ ก เพราะเปJนการเปรียบเทียบคำที่มีความสัมพันธกันซึ่งเปJนประเภทเดียวกัน คือ คำนามกับคำนาม โดยคู>แรกความสำเร็จ (คำนาม) : ความปdติ (คำนาม) คู>หลัง ความเมา (คำนาม) สุรา (คำนาม) COPY จาก word  มาวงเวปบางตัวอ่านไม่ได้ขอโทษด้วยใครอยากได้แนวทาง ลง EMAIL ไว้ ว่างส่งให้กุลจิรา

ไม่ทราบว่า ติว กพ.ท้องถิ่น ที่หาดใหญ่ สมัครเมื่อไหร่ ที่ไหนค่ะ รบกวบแจ้งทาง Emai ด้วยนะค่ะ (ติวเสาร์ - อาทิตย์) หรือเปล่าค่ะ


ขอบคุณคะ

Page : 1
Webboardแสดงความคิดเห็น
เยี่ยม   แย่   แย่   แย่   เขิน   หยอกล้อ  ตกใจ  ร้องไห้   สงสัย   ขอโทษ   หดหู่   อย่าน่ะ   ต่อว่า   โอเค
รูปภาพ
(นามสกุลไฟล์ควรเป็น [ jpg , jpeg , gif ] และไฟล์ไม่เกิน 3 MB.)
*ชื่อ
*สถานะ  
*อีเมล
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
*รหัสยืนยัน

หมายเหตุ : : กรุณากรอกข้อมูลที่มี * ทุกช่อง

view