สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

DVD ติวสอบท้องถิ่น

    DVD ชุดติวกระชับข้อมูลสอบท้องถิ่น 60  

        ตัวอย่างการเจาะประเด็นกระชับข้อมูลสอบ "โค้งสุดท้าย"     

      
       
       


 พร้อมชุดข้อสอบ และคู่มือสอบภาค ข รวมฟรีในชุด ตอนสั่งซื้อแจ้งตำแหน่งด้วย


   ชุดติว ประกอบด้วย   
    1. การเจาะประเด็นพร้อมเทคนิคการทำข้อสอบความสามารถทั่วไป จำนวน 25 คะแนน
        (ความสามารถในการศึกษาวิเคราะห์สรุปเหตุผล ตามโครงสร้างการประกาศสอบฉบับปัจจุบัน)
    2. การเจาะประเด็นหลักภาษาไทยและการใช้ภาษา จำนวน 25 คะแนน
        (ตามโครงสร้างการประกาศสอบฉบับปัจจุบัน)
    3. การบรรยายพร้อมเจาะข้อสอบ พร้อมเทคนิคการจำ การแยกประเด็นสำคัญ ในส่วนของกฎหมายดังนี้
         
1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับหลักการปกครองท้องถิ่น
         2. สาระสำคัญของพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
         3. สาระสำคัญของพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
         4. สาระสำคัญของพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
         5. สาระสำคัญของพระราชบัญญติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ.2542
         6. สาระสำคัญของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
         7. สาระสำคัญของพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
         8. สาระสำคัญของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
         9. สาระสำคัญของพระราชกฤษฏีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
       10. สาระสำคัญของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
    4. กฎหมายในส่วนภาค ข ที่ทุกตำแหน่งต้องสอบ เช่น
       - พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 
    5. ดงข้อสอบภาค ข


ด่วน!!....ฟรีภาค ข ดังนี้
นิติกร วิเคราะห์นโยบายและแผน บุคลากร พัฒนาชุมชน
  การดำเนินการสั่งซื่อ: 

     ชุดติวตะลุยโจทย์ที่ต้องรู้ไปทบทวนเตรียมพร้อมเหนือคู่แข่ง 
พร้อมส่งทั่วไทยไปเตรียมตัวสอบแข่งขัน
กรอกรายละเอียดการจัดส่ง พร้อมการชำระเงิน ดังนี้
      1. โอนการชำระเงินตามบัญชีธนาคารข้างล่าง
      2. กรอกรายระเอียดการจัดส่งชุด DVD (เมื่อโอนชำระเงินตามข้างต้นแล้ว)
      3. รอรับชุดเตรียมสอบ ส่งสดทุกสัปดาห์

ชื่อ-นามสกุล *
ที่อยู่ในการจัดส่ง (โปรดกรอกให้ละเอียด)
จังหวัด *
รหัสไปรษณี
วันที่โอนเงิน
ธนาคารที่โอน  กรุงไทย ไทยพาณิชย์*
เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้
เวลาที่โอนเงิน
จำนวนเงิน *
รายการสั่ง  ภาค ก ภาค ข นิติกร ภาค ข บุคลากร ภาค ข วิเคราะห์นโยบาย ภาค ข พัฒนาชุมชน ภาค ก + ภาค ข*
 
   
view